Regulamin


1. Definicje
2. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
3. Warunki publikacji Ogłoszenia i korzystania z Serwisu
4. Postanowienia
5. Ogłoszenia
6. Odpowiedzialność
7. Reklama w serwisie
8. Płatności
9. Reklamacje
10. Postanowienia końcowe
 
I. DEFINICJE
 
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
Serwis, stalowa.info - oznacza serwis internetowy przeznaczony do zamieszczania i przeglądania ogłoszeń, dostępny pod adresem internetowym www.stalowa.info
Ogłoszenie – udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie stalowa.info umożliwiające przedstawienie swojej oferty. 
Zdjęcie - fotografia przedmiotu ogłoszenia dołączona do Ogłoszenia celem publikacji. 
Przedmiot ogłoszenia - towar, usługa lub oferta zamieszczona w treści Ogłoszenia.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania a także osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą – loginem Konta, w którym gromadzone są dane Użytkownika, oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
Czas publikacji - Okres czasu, w którym widoczne będzie Ogłoszenie.
Formularz kontaktowy - formularz, który umożliwia użytkownikowi Internetu zainteresowanemu treścią ogłoszenie kontakt z adresem e-mail Ogłoszeniodawcy.
Warunki publikacji ogłoszenia - warunki wymagane do spełnienia przez Ogłoszeniodawcę w celu publikacji Ogłoszenia w serwisie.
Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku Cookies, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).
Usługa – każda usługa świadczona przez Pomysłodawcę i/lub Usługodawcę w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Operator - Operatorem serwisu stalowa.info jest firma Intergroup Paweł Stajniak
 
II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU 
 
1. Serwis stalowa.info jest optymalizowany do rozdzielczości obsługiwanej przez urządzenie Użytkownika służące do kontaktu z Operatorem w drodze elektronicznej.
2. Korzystanie z Serwisu  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika (komputer, tablet lub smartfon) następujących warunków technicznych:
a) zainstalowania jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone;
b) zainstalowania oprogramowania Flash 7 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za nieprawidłowe działanie Serwisu spowodowane:
a) działaniem siły wyższej;
b) nieuprawnionym działaniem osób trzecich;
c) wadliwym działaniem serwera;
d) nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika; lub
e) nieprawidłowym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika.
 
III. WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ I KORZYSTANIA Z SERWISU
 
1. Każdy Ogłoszeniodawca zarejestrowany w Serwisie ma prawo do bezpłatnego zamieszczania w nim Ogłoszeń o samodzielnie ustalonej treści. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia oferującego towar lub usługę treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, a w szczególności treści:
a) powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe;
b) propagujące treści rasistowskie, wyznaniowe lub etniczne;
c) o charakterze pornograficznym;
d) sprzeczne z dobrymi obyczajami;
e) naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich;
f) godzące w dobra osobiste osób trzecich;
g) zawierające treści o charakterze reklamowym, w tym promujące inne strony internetowe;
h) nawołującego do popełnienia czynów zabronionych/promującego takie czyny i/lub ogłoszenia nawołującego do nienawiści;
i) obrażającego uczucia religijne;
j) naruszającego zasady współżycia społecznego;
k) ogłoszeń towarzyskich. 
W powyższych przypadkach Operatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
2. Treść opublikowanego Ogłoszenia i ewentualne Zdjęcie/zdjęcia przedmiotu Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich osób, które korzystając z łącza internetowego wejdą na stronę stalowa.info.
3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia.
4. W treści Ogłoszenia Ogłoszeniodawca jest zobowiązany podać aktualny kontakt do siebie w postaci numeru telefonu i/lub adresu e-mail, pod którymi jest dostępny i które będą upublicznione w treści ogłoszenia. Podanie tych danych jest dobrowolne i nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do poprawienia swoich danych. Usunięcie przez Ogłoszeniodawcę danych kontaktowych do siebie jest jednoznaczne z usunięciem całego Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę. Operatorowi przysługuje prawo natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia w przypadku pozyskania informacji, że w treści ogłoszenia umieszczone zostały dane do innej osoby/podmiotu aniżeli Ogłoszeniodawca bez zgody tej Osoby/Podmiotu. W takim przypadku Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową wobec takich Osób i Operatora.
6. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia i jego zgodność ze stanem faktycznym. Ogłoszeniodawca ponosi także pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich tak do treści ogłoszenia jak i do dołączonych do niego zdjęć.
7. Wszystkie Ogłoszenia umieszczone w Serwisie stanowią własność Operatora. Zabronione jest ich pobieranie i powielanie przez osoby trzecie, zakaz ten obejmuje także grafikę i inne oznaczenia charakterystyczne dla Serwisu.
 
IV. POSTANOWIENIA
 
1. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Założenie konta następuje automatycznie w chwili dodania pierwszego ogłoszenia lub podczas samodzielnej rejestracji konta użytkownika. 
4. Warunkiem założenia Konta jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
5. Jeden Ogłoszeniodawca może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta.
6. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b) przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Serwisu,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z RODO oraz akceptuję Politykę Prywatności.
g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Serwisu dobrowolnie,
h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, 
i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.
7.  Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:
a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu;
b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 
V. OGŁOSZENIA
 
1. Warunkiem publikacji Ogłoszenia jest przejście procedury dodawania Ogłoszeń oraz oznacza, ze Użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Ogłoszenia są zamieszczane w Serwisie od 1 do 30 dni.
3. Operator może w każdym czasie usunąć ogłoszenie, gdy poweźmie podejrzenie, że Ogłoszenie służy oferowaniu towarów lub usług niedozwolonych, Przedmiot Ogłoszenia pochodzi z kradzieży lub gdy uzyska informację o tym, że Ogłoszeniodawca nie realizuje treści Ogłoszenia jak również w sytuacji gdy usunięcia Ogłoszenia zażądają uprawione do tego podmioty państwowe. 
4. Ogłoszeniodawca po zalogowaniu może w dowolnej chwili samodzielnie usunąć ogłoszenie nie informując o tym Operatora. ( Jeśli nie rejestrujemy się bezpośrednio w serwisie to podczas dodawania pierwszego ogłoszenia - system automatycznie wysyła na adres e-mail wygenerowane hasło do konta - dzięki temu mamy możłiwość zalogować się na konto i dowolnie modyfikowąć ogłoszenie, m.in. usunąć ogłoszenie )
5.Operator nie odpowiada za usuwanie ogłoszenia na wniosek ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca ma taką możliwość logując się na własne konto i usuwa ogłoszenie samodzielnie. Po upływie czasu emisji ogłoszenia Operator ma prawo usunąć ogłoszenie w dowolnym przez niego czasie. 
6. Aby zmieścić Ogłoszenie Ogłoszeniodawca musi wypełnić formularz udostępniony przez Serwis, w szczególności zobowiązany jest wypełnić pola oznaczone jako „obowiązkowe".
7. Ogłoszenie nie może zawierać więcej niż 5000 znaków ze spacjami.
8. Ogłoszenie zostanie aktywowane przez Operatora w ciągu 24h. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego czasu. .
9. Do Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może dołączyć 5 zdjęć. Maksymalny rozmiar 1 zdjęcia to 7 Mb. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych oznaczeń ani danych, których publikacja mogłaby stanowić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i/lub wizerunku, jak również, które same w sobie mogłyby stanowić reklamę innych towarów i/lub usług bądź ogłoszenie o innych towarach i /lub usługach.
10. Ogłoszenia mogą być zamieszczane tylko w języku polskim.
11. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, które mogą być potraktowane jako reklama produktów objętych zakazem reklamowania.
 
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
1. Całkowitą odpowiedzialność za treść Ogłoszenia oraz za załączone do niego zdjęcia ponosi Ogłoszeniodawca.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte lub niestaranne wykonanie umowy zawartej przez jej strony w związku z publikacją Ogłoszenia w Serwisie.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług i towarów nabytych na skutek skorzystania przez Nabywcę z Oferty/Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd lub oszukanie osób trzecich przez Ogłoszeniodawcę.
5. Operator ma prawo do usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy, gdy stwierdzi naruszenie przez niego niniejszego Regulaminu, złamanie przez niego przepisów prawa.
6. Operator zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Klienta osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem
7.Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Klienta przez osoby trzecie,
b) utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, ) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora.
8. Operator informuje, że korzystanie z Usług na platformach mobilnych może być ograniczone przez Operatora, może też być ograniczone zasięgiem i czasowo.
9. Operator nie odpowiada za brak reakcji na ogłoszenie, zbyt małe lub zbyt duże nim zainteresowanie, realizację Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę i termin tej realizacji ani w szczególności za konsekwencje prawne związane z nabyciem/sprzedażą/skorzystaniem z Przedmiotu Ogłoszenia/Oferty niezgodnych z prawem, pochodzących z przestępstwa lub zabronionych przez prawo. Nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za konfiskatę towaru nabytego jako towar kradziony.
10. Operator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy komunikują się pomiędzy sobą we własnym zakresie.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Nabywcę z Przedmiotu Ogłoszenia/Oferty ogłoszonych w Serwisie.
12. Operator nie udziela gwarancji ani rękojmi na towary nabywane na skutek skorzystania z Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie.
13. Jeśli Operator poweźmie podejrzenie, że Konto zostało przejęte przez innego użytkownika aniżeli Ogłoszeniodawca zarejestrowany u Operatora, może uzależnić dalszą publikację Ogłoszenia, zamieszczanie nowych Ogłoszeń i korzystanie z Konta od przejścia procedury weryfikacyjnej obejmującej potwierdzenie tożsamości Ogłoszeniodawcy.
14. Operator może odmówić publikacji Ogłoszenia jeśli stwierdzi, że jego treść zagraża jego dobremu imieniu lub może przynieść mu szkodę.
15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia.
16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
17. Operator może usunąć ogłoszenie bez informowania o tym Ogłoszeniodawcy, bez podania przyczyny.
18. Gdy czas emisji ogłoszenia dobiegnie końca - Operator może po 5 dniach nieodwracalnie usunąć nieaktywne ogłoszenie z serwisu. 
 
VII. REKLAMA W SERWISIE
 
1.  Serwis udostępnia miejsce na reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.
2.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.
 
VIII. PŁATNOŚCI
 
1. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne. 
 
IX. REKLAMACJE
 
1. Operator nie przyjmuje żadnych reklamcji dotyczących działań serwisu - mogą to być jedynie uwagi dotyczące błędnego działania serwisu lub sugestie skłaniające do poprawy jego funkcjonowania. Takie wiadomości należy kierować na adres e-mail info@stalowa.info.
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym dla niego czasie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Operatora.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania na stronie internetowej Serwisu, z dniem 04.02.2021 r.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę, w tym usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym stalowa.info i stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 poz. 123, 730 t.j. z późn. zm.). Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni go akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Operatorem Serwisu jest firma Intergroup Paweł Stajniak.
 
 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem